پاراوان ها وسایلی بسیار پرکاربرد در بیمارستان ها و مطب های پزشکان هستند. این پرده های متحرک تاشو ضمن فراهم نمودن راحتی بیمار و عدم داشتن دید خارجی، مانند دیواری حائل بین بیمار و سایر بیماران یا همراهان عمل می کند. 

 

 

پاراوان تلسکوپی At med دیواری با پرده کامل برای پارتیشن بندی کلینیک ها و مراکز درمانی وبیمارستان ها بسیار مناسب است. این پاراوان قابلیت افزایش طول و جمع شونده است. محصول از جنس آلومینیوم آنودایز شده می باشد.