خدمات آسیا تجهیز

1- نصب و راه اندازی تجهیزات و دستگاه های پزشکی

2- فروش تجهیزات و دستگاه های پزشکی

3- خدمات پس از فروش

4- نصب و راه اندازی دستگاه های تنفسی ویژه بیماران در منزل